REGULAMIN, OWU - OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin serwisu (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług SMS Premium, oferowanych w ramach wykorzystywanych kanałów sprzedaży (w szczególności prasy, internetu, telewizji i WAP) przez DEFCOM, adres korespondencyjny Al. 3 maja 9, 30-062 Kraków, (zwanym dalej „Dostawcą”), adres e-mail:  support@poradysms.pl.
 2. Z usług SMS Premium (mogą korzystać uprawnieni użytkownicy telefonów komórkowych, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług SMS Premium na telefon komórkowy, do korzystania z którego użytkownik nie jest uprawniony (bądź inne podobne przypadki). Z usług SMS Premium mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange, Plus, Play, Era / T-Mobile. Ewentualne rozszerzenie możliwości korzystania z usług SMS Premium przez użytkowników innych sieci będzie następować w trybie zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z usług SMS Premium w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci internet. Użytkownik w szczególności nie może:
  • naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z usług SMS Premium przez innych użytkowników;
  • naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • korzystać z usług SMS Premium w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
  • dokonywać jakichkolwiek zmian bądź modyfikacji Elementów Multimedialnych nabytych w ramach usług SMS Premium.
 4. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
  • SMS Premium - krótka wiadomość tekstowa, którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy, za którą użytkownik dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem dla danej usługi SMS Premium;
  • Kod dostępowy - 8 znakowy kod, otrzymywany po wysłaniu SMS Premium o odpowiedniej treści na odpowiedni numer.
  • WAP - oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
  • Elementy Multimedialne - wszelkiego rodzaju kontent tekstowy lub multimedialny, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach usług SMS Premium, w tym video, wyniki testów, pliki, opisy, porady itp.
  • Test - zestaw pytań, na które użytkownik musi udzielić odpowiedzi w celu poprawnego dopasowania do niego indywidualnych Elementów Multimedialnych (porad / opisów).

III. Opłaty za usługi SMS Premium

 1. Korzystanie z Testu przez użytkownika jest bezpłatne, przy czym uzyskanie wyniku Testu następuje po wypełnieniu Testu przez Użytkownika oraz dokonaniu płatności wg cennika usług SMS Premium. Koszty wiadomości SMS Premium zależą od numeru specjalnego (dostępowego), pod który wysyłany jest SMS Premium, zgodnie z cennikiem usług.
 2. Ceny odnoszą się do kosztu uzyskania jednorazowego kodu dostępu.
 3. Koszt wysłania SMS Premium na numer: 71068 wynosi 1 PLN + VAT (1,23 PLN z VAT). Promocja obniżonej opłaty obowiązuje w godzinach od 01:00 do 06:00. Poza promocją w godzinach 06:00 do 01:00 koszt wysłania SMS Premium na numer 92578 wynosi 25 PLN + VAT (30,75 PLN z VAT). Aby otrzymać wynik Testu, należy zakupić 2 kody dostępowe, tj. należy wysłać 2 wiadomości SMS Premium (z tego samego numeru telefonu). Całkowita opłata za kody dostępu poza promocją wynosi 50 PLN + VAT (61,50 z VAT).
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieznajomość przez użytkownika cen usługi oraz własnych możliwości finansowych.
 5. Wiadomość SMS Premium bez treści lub zawierająca treść niewłaściwą, nie upoważnia do skorzystania z usługi, jednakże każde wysłanie SMS Premium wiąże się z naliczeniem opłaty, o której mowa pkt 3. Wiadomość SMS Premium na numer 92578 może być wysłana przez jednego abonenta nie częściej jak raz na 15 minut. Wysłanie kolejnego SMS Premium w czasie krótszym niż 15 minut może spowodować nie wygenerowanie kodu dostępowego.
 6. Opłata za otrzymanie kodu dostępu dokonywana jest przez użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego.
 7. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z usług Premium SMS

 1. Każdy z użytkowników przed skorzystaniem z usług SMS Premium jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Zamówienie kodu dostępu (poprzez wysłanie SMS Premium) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez użytkownika.
 2. Użytkownik, chcąc zamówić usługę Premium SMS, powinien zastosować się do ewentualnych wskazówek, które są dostępne w opisie usłgui Premium SMS lub materiałach promocyjnych.
 3. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu usług SMS Premium (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Dostawca nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu usług SMS Premium.
 4. Treści otrzymywane przez użytkowników w ramach usług SMS Premium mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik uzyskujący Element w ramach usług SMS Premium ma prawo do korzystania z niego jedynie w zakresie tzw. „użytku własnego”. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do udostępniania pobranego Elementu osobom trzecim, do jego odsprzedaży oraz do modyfikowania Elementu w jakimkolwiek zakresie.

V. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • koszty poniesione przez użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach usług SMS Premium bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usług Premium SMS;
  • problemy w funkcjonowaniu usług Premium SMS, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu usług Premium SMS związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej;
  • przerwy w świadczeniu usług Premium SMS zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu telefonu lub tez innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy;
  • wykonanie połączeń, w tym połączeń WAP i SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika;
  • koszty związane z ewentualnym dokonywaniem przez użytkownika kolejnych prób zamówienia usługi Premium SMS, będącej przedmiotem postępowania reklamacyjnego;
  • skorzystanie z usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).
 2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z usług SMS Premium.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje możliwości zwrotu opłat należnych za skorzystanie z usług SMS Premium w przypadku błędów przy zamawianiu tych usług (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer dostępowy itp.).
 4. Łącznie z postanowieniami niniejszego regulaminu, użytkownik akceptuje również reuglamin dostawcy Usług i Serwisów SMS tj. firmy Eurokoncept Sp. z o.o., regulamin ten znajduje się na stronie: http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_sms

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli użytkownik nie otrzyma kodu dostępu w ramach zamówionej usługi SMS Premium, w przypadku błędnej treści wiadomości wysłanej przez Dostawcę w ramach usługi SMS Premium bądź w przypadku innych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem usług SMS Premium, użytkownik może złożyć u Dostawcy reklamację.
 2. Użytkownik powinien złożyć ewentualną reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy zaistniała podstawa do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Dostawcę w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Dostawca otrzymał reklamację. O ile opis danej usługi SMS Premium nie stanowi inaczej, reklamacje powinny być składane poprzez wysłanie listu elektronicznego e-mail na adres support@poradysms.pl, zatytuowany „Reklamacja SMS Premium NAZWA SERWISU” (np. „Reklamacja SMS Premium DIETA”), lub poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza reklamacji znajdującego się na stronie internetowej serwisu. Za datę otrzymania reklamacji uznaje się datę wysłania do użytkownika potwierdzenia wpływu reklamacji do Dostawcy.
 4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji użytkownik nie powinien składać kolejnych zamówień tej samej usługi SMS Premium.
 5. W przypadku skutecznego złożenia reklamacji, Dostawca poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres elektroniczny wskazany uprzednio przez użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług SMS Premium. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej.
 2. Dostawca może współpracować z innym podmiotem w celu świadczenia danej usługi. W takim przypadku realizacja usługi może wymagać przekazania przez Dostawcę takiemu podmiotowi informacji niezbędnych dla realizacji usługi, związanych z danym użytkownikiem (w szczególności numeru telefonu komórkowego użytkownika).
 3. W związku z funkcjonowaniem usług SMS Premium Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących usług SMS Premium. Dostawca nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
 4. W przypadku, jeśli użytkownik poda Dostawcy w związku ze skorzystaniem z usług SMS Premium dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie przez użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest w takim przypadku Dostawca. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić poprzez wysłanie listu elektronicznego e-mail na adres support@poradysms.pl, zatytuowany „USUNIECIE NUMERU”, lub poprzez pisemne zgłoszenie wysłane na adres Dostawcy z dopiskiem „USUNIĘCIE NUMERU”. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, z którego użytkownik zamawiał usługę SMS Premium.
 5. Z chwilą zamówienia danej usługi SMS Premium, Uczestnik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie na numer telefonu komórkowego, z którego zostało wysłane zamówienie, informacji handlowych dotyczących produktów Dostawcy oraz promocji organizowanych przez Dostawcę lub przy współudziale Dostawcy, jak również na otrzymywanie SMS-ów, zawierających hiperłącza usług lub materiałów oferowanych w ramach serwisów. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych poprzez wysłanie listu elektronicznego e-mail na adres support@poradysms.pl, zatytułowany „BRAK ZGODY”, lub poprzez pisemne zgłoszenie wysłane na adres Dostawcy, z dopiskiem „BRAK ZGODY”. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, z którego użytkownik zamawiał usługę i/lub adres email.
 6. Użytkownicy usług SMS Premium ponoszą całkowitą odpowiedzialność i zobowiązują się zwolnić Dostawcę z ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym (w tym niezgodnym z niniejszym Regulaminem) korzystaniem z usług SMS Premium bądź naruszeniami obowiązującego prawa, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług SMS Premium jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

Polityka prywatności

I. Jakie informacje zbieramy?

Możemy zbierać, przechowywać i korzystać z następujących danych osobowych:
- informacje na temat wizyt i korzystania ze strony;
- informacje o każdej transakcji przeprowadzanej na naszych stronach;
- informacje, które są nam przekazywane w celu rejestracji lub uzupełnienia testu;

II. Informacje na temat odwiedzin na stronie

Możemy zbierać informacje o komputerze użytkownika i jego wizytach na naszych stronach internetowych takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, rodzaj przeglądarki, źródło przekierowania, długość wizyty oraz liczba odsłon. Możemy wykorzystywać te informacje do zarządzania stroną, tak aby poprawić jej użyteczność oraz w celach marketingowych.
 
Możemy używać plików cookie na stronie internetowej. Cookie jest to plik tekstowy wysyłany przez serwer do przeglądarki i zapisywany w niej. Plik ten jest następnie wysyłany do serwera za każdym razem gdy przeglądarka żąda odczytania strony z serwera. Pozwala to nam zidentyfikować przeglądarkę internetową.
 
Możemy wysyłać pliki cookie, które mogą być przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Możemy wykorzystywać te informacje do zarządzania stroną, tak aby poprawić jej użyteczność oraz w celach marketingowych. Możemy także wykorzystać te informacje do rozpoznania komputera podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz personalizacji naszej strony internetowej dla Użytkownika.
 
Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie (na przykład w programie Internet Explorer można odrzucić wszystkie ciasteczka, klikając przycisk "Narzędzia", "Opcje internetowe", "Prywatność", i wybrać "Zablokuj wszystkie ciasteczka" za pomocą suwaka). Będzie to jednak mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych lub całkowicie uniemożliwi korzystanie z nich.

III. Korzystanie z danych osobowych:

Dane osobowe podane na tej stronie internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszym regulaminie lub w odpowiednich częściach witryny.
 
Oprócz zastosowań wymienionych w niniejszej polityce prywatności, możemy użyć danych osobowych Użytkownika do:
- poprawy korzystania ze strony internetowej poprzez jej personalizację;
- przesyłania informacji (innych niż marketingowe), które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące;
- przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące;
 
Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie podajemy danych osobowym osobom trzecim.

IV. Pozostałe informacje

Oprócz ujawnienia informacji do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, uznając za konieczne, możemy ujawnić informacje o Użytkowniku:
- jeżeli będziemy zobowiązani do tego przez prawo;
- w związku z wszczętym postępowaniem sądowym;
- w celu ustanowienia, wykonania lub ochrony naszych praw (w tym udzielenie informacji innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom).
 
Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej polityce, nie dostarczamy informacji osobom trzecim.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań aby zapobiec utracie, uchronić przed niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą danych osobowych przez osoby niepowołane. W związku z tym iż transmisja przez internet jest z reguły niebezpieczna, nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa przesyłu danych przez internet.

Wszystkie podane dane osobowe przechowujemy na naszych bezpiecznych serwerach. Wszystkie transakcje elektroniczne będą szyfrowane.
 
Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za swoje hasło lub kod dostępu. Nie prosimy Użytkowników o podanie lub przesłanie hasła.

VI. Zmiany polityki

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej Polityki ochrony prywatności. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na niniejszej stronie, w związku z czym zachęca się Użytkownika do jej regularnego odwiedzania. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszej Polityki ochrony prywatności oznacza zgodę Użytkownika na podane zmiany.

VII. Twoje prawa

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów Dostawcy oraz w celach promocyjno - reklamowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy serwisu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 
Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia / zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres support@poradysms.pl.

VIII. Strony internetowe osób trzecich

Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszych stronach.

IX. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy napisać do nas wiadomość na adres email: support@poradysms.pl.
 
Administratorem danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) - DEFCOM.

Uzupełnienie regulaminu

 1. "Poradnik" - wynik testu, zawierający porady indywidualnie dobrane do Użytkownika po udzieleniu przez niego odpowiedzi na pytania oraz opłaceniu/aktywacji usługi.
 2. Wyniki Testu są tylko wartością szacunkową. Nie mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji!
 3. Dostawca zaleca, aby przed skorzystaniem z Poradnika skonsultować się z lekarzem i dietetykiem. Jeśli lekarz lub dietetyk będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, że Poradnik może zagrażać życiu lub zdrowiu Kupującego, lub wywołać inną dolegliwość powinno się zaprzestać korzystania z Poradnika. Żadna informacja zawarta na naszych stronach nie jest poradą medyczną, dietetyczną. Dostawca nie daje gwarancji, że Poradnik nie wywoła jakichkolwiek skutków ubocznych. Nie daje gwarancji, że Kupujący schudnie po skorzystaniu z Poradnika. Trzeba pamiętać o tym, że każda osoba jest inna i w stosunku do każdej może wywołać inny efekt. Gdy Kupujący będzie sumiennie stosować się do Poradnika, może (ale nie musi) osiągnąć efekty. Poradnik nie posiada żadnych zapewnień dla Kupującego.
 4. Produkty żywnościowe zawarte w proponowanej diecie są produktami, które można kupić w placówce handlowej lub przygotować samemu. Niektórzy Kupujący mogą posiadać uczulenie na dany produkt. Oczywiście zawarte produkty są produktami, które dla większości osób są spożywane na co dzień i nie wywołują alergii, lecz zawsze Kupujący powinien w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Jeśli nie możesz spożywać jakiegokolwiek produktu żywnościowego zawartego w diecie, nie powinieneś korzystać z Poradnika.
 5. Jeśli posiadasz jakiekolwiek przeciwwskazania ze strony lekarskiej lub po prostu czujesz, że nie powinieneś(aś) wykonywać ćwiczeń proponowanych w Poradniku, powinieneś(aś) zaprzestać wykonywać tych ćwiczeń. Jeżeli po wykonaniu ćwiczeń, lub w trakcie ich wykonywania czujesz się źle, lub masz jakiekolwiek dolegliwości, powinieneś niezwłocznie przerwać trening i udać się do specjalisty. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, koniecznie zastosuj odpowiednią rozgrzewkę. Każdy człowiek jest inny i ćwiczenia u każdego mogą wywołać inne efekty. Dostawca nie daje żadnej gwarancji, że ćwiczenia mogą pomóc. Proponowana kombinacja ćwiczeń może, ale nie musi dać wymarzonej sylwetki. Jeśli nie wiesz, czy wykonywać ćwiczenia czy nie – udaj się do specjalisty, niech zobaczy Poradnik i powie, czy jest dla Ciebie odpowiedni.
 6. Powyższe przepisy dotyczą zarówno Kupującego jak i każdej innej osoby korzystającej z Poradnika.

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu DEFCOM z siedzibą pod adresem Al. 3 maja 9, 30-062 Kraków
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji zamówień.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.